Advertising:

Configuracion JMX para Cassandra

From Zabbix-ES
Jump to navigation Jump to search

[ZABBIX-SERVER] - Configuración e Instalar Java Gateway (JMX)

[root@zbxserver01 ~]# yum install zabbix-java-gateway.x86_64 
[root@zbxserver01 ~]# systemctl stop zabbix-server
[root@zbxserver01 ~]# systemctl status zabbix-server 
[root@zbxserver01 ~]# vi /etc/zabbix/zabbix_server.conf
JavaGateway=127.0.0.1
JavaGatewayPort=10052
StartJavaPollers=5
[root@zbxserver01 ~]# systemctl start zabbix-java-gateway
[root@zbxserver01 ~]# systemctl status zabbix-java-gateway
[root@zbxserver01 ~]# systemctl start zabbix-server
[root@zbxserver01 ~]# systemctl status zabbix-server

[ZABBIX-CLIENT] - Registrar el cliente en Zabbix-Server

- Registrar el host (cliente) en zbxserver01

[root@host-cliente]# vi /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
 Añadir en "Server" y "ServerActive" (IP del zbxserver01 - , 192.168.1.10 )

- Reiniciamios

[root@host-cliente]# systemctl restart zabbix-agent.service

[ZABBIX-FRONTEND] - Configuración del JMX en el host cliente

Archivo:Cassandra01.png

Archivo:Cassandra02.png

[CASSANDRA] - Configuración remota del Servicio JAVA RMI

[root@pegacsspre01 ~]# vi /etc/cassandra/conf/cassandra-env.sh
JVM_OPTS="$JVM_OPTS -Djava.rmi.server.hostname=10.100.0.51" <- IP donde escucha el JMX al que se conectara ZBX
[root@pegacsspre01 ~]# systemctl restart cassandra
[root@pegacsspre01 ~]# systemctl status cassandra